Bizonyítványosztás

Kedves Tanulók!
A tanév végén nem lesz ünnepélyes tanévzáró. A tanulók az alábbi beosztás szerint vehetik át az iskolában a bizonyítványokat. Szülőket nem engedünk az intézménybe. Kérünk minden tanulót, hogy a meghatározott időpontban jelenjenek meg!
Iskolavezetés
Földi alsó tagozat
06. 22. hétfő
Időpont Osztály
8:00 – 8:30 1.a
8:30 – 9:00 1.b
9:00 – 9:30 1.c
9:30 – 10:00 1.z
10:00 – 10:30 2.a
10:30 – 11:00 2.b
11:00 – 11:30 2.c
11:30 – 12:00 2.z
06. 23. kedd
8:00 – 8:30 3.a
8:30 – 9:00 3.b
9:00 – 9:30 3.c
9:30 – 10:00 3.z
10:00 – 10:30 4.a
10:30 – 11:00 4.b
11:00 – 11:30 4.z
Földi felső tagozat
06. 19. péntek
8:00 – 8:30 8.c
8:30 – 9:00 8.b
9:00 – 9:30 8.a
9:30 – 10:00 8.z
06. 22.  hétfő
8:00 – 8:30 5.a
8:30 – 9:00 5.b
9:00 – 9:30 5.z
9:30 – 10:00 6.a
10:00 – 10:30 6.b
10:30 – 11:00 6.e
06. 23. kedd
8:00 – 8:30 6.z
8:30 – 9:00 7.a
9:00 – 9:30 7.b
9:30 – 10:00 7.c
11:00 – 11:30 7.z

 

Szilágyi Dániel Úti Tagintézmény
Alsó tagozat
06. 22. hétfő
8:00 – 8:30 1.évfolyam
8:30 – 9:00 2. évfolyam
9:00 – 9:30 3. évfolyam
9:30 – 10:00 4. évfolyam
Felső tagozat
06. 16. kedd 11:00 óra         8. évfolyam
06. 22. hétfő 8:00 órától       5. évfolyam
06. 23. kedd 10:00 órától      6. évfolyam
06. 24. szerda 10:00 órától   7. évfolyam

 

Rákóczi Úti Telephely 
06. 19. péntek
Időpont Osztály
8:00 – 8:30 8. évfolyam
06. 22. hétfő
8:00 – 10:00 1 – 4. évfolyam
10:00 – 12:00 5-6-7. évfolyam

Pályaválasztási Tanácsadó

Hetente szerdánként 8-14 óra között ügyeletet tartunk a Debrecen, Monti Ezredes utcai telephelyünkön. Amennyiben igényt tartanak szolgáltatásainkra kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot emailben vagy telefonon.
Email: palyavalasztas@hbmpsz.sulinet.hu
Telefonszám: 06-30-464-75-59
Együttműködésüket köszönjük.

Tisztelettel
Jónás Zsuzsanna
Németh Anita
Iszály Andrea

Pályaválasztási Tanácsadó
0630/464 7559

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14.

Tel.:52/384-016, Email.: foldiiskola@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

  • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
  • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
  • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
  • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
  • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
  • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Védőnői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az iskolavédőnői munka folyamatosságáról.

A 8. évfolyamon az iskolavédőnői és iskolaorvosi szűrővizsgálatok az iskolák bezárása miatt
egyenlőre nem történtek meg. Amennyiben a helyzet majd engedi, ezek a vizsgálatok pótlásra
kerülnek.
Az iskolai kampányoltásokról az igazolást a továbbtanulók részére, kérés esetén szívesen
továbbítom egy megadott email címre.

Ha bármilyen kérdésük van, amely az iskolavédőnői munkát érinti, az alábbi elérhetőségeken
kereshetnek:

Gyarmatiné Toronyi Edit / 30 327 74 87
Kovács Diána Fanny / 20 322 56 25

Hajdúhadház, 2020. március 19.